آموزش برنامه نویسی جاوا |‌ کلملت کلیدی و دستورات بخش سوم

 

کلمات کلیدی جاوا:

فهرست زیر کلمات ذخیره شده در جاوا را نشان می‌دهد. این کلمات ذخیره شده را نمی‌توان به عنوان متغیر یا ثابت یا هر نام معرف دیگری مورد استفاده قرار داد.

 

abstract assert boolean break
byte case catch char
class const continue default
do double else enum
extends final finally float
for goto if implements
import instanceof int interface
long native new package
private protected public return
short static strictfp super
switch synchronized this throw
throws transient try void
volatile while

 

دستورها در جاوا:

جاوا از دستورهای تک خطی و چند خطی بسیار مشابه با c و c++ پشتیبانی می‌کند. تمام کاراکترهای موجود درون هر دستور توسط کامپایلر جاوا نادیده گرفته می‌شود.

public class MyFirstJavaProgram{

  /* This is my first java program.
  * This will print 'Hello World' as the output
  * This is an example of multi-line comments.
  */

  public static void main(String []args){
    // This is an example of single line comment
    /* This is also an example of single line comment. */
    System.out.println("Hello World"); 
  }
} 

استفاده از خطوط خالی:

یک خط شامل خط خالی (whitespace) احتمالا با یک دستور، به یک خط خالی معروف بوده و جاوا کاملا آن را نادیده می‌گیرد.

توارث:

در جاوا، کلاسها را می‌توان از کلاسهای دیگر استخراج کرد. بطور اساسی اگر لازم است که یک کلاس جدید بسازید و از قبل یک کلاس دارای برخی از کدهای مورد نیاز شما وجود داشته باشد، می‌توانید کلاس جدید خود را از کدهای از پیش موجود استخراج کنید.

این راه کار به شما اجازه می‌دهد از پکیجها و اسکوپ ها و روش‌های کلاس موجود بدون لزوم به بازنویسی کد در یک کلاس جدید دوباره استفاده کنید. در این سناریو کلاس موجود کلاس مافوق و کلاس مشتق شده کلاس تابع نامیده می‌شود.

واسط‌ها (Interfaces):

در زبان جاوا، یک واسط را می‌توان به عنوان یک قرارداد میان شی‌ءها در مورد چگونگی ارتباط آنان با یکدیگر تعریف نمود. هنگام رسیدن به مفهوم وراثت واسط‌ها نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.

یک واسط روش‌ها را تعریف می‌کند، یک کلاس استخراج شده (کلاس تابع) باید استفاده شود. اما پیاده سازی روش‌ها کاملا به کلاس تابع بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید